%2Fnabidka-prace%2Fmesto-velvary%2Freferent-vseobecne-spravy-vnitrnich-veci-statu-referent-loterii-a-jinych-podobnych-her-id368test

Město Velvary

Historické město Velvary leží v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku.

REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU/ REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HERZákladní údaje

Title:REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU/ REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER
Místo působení:Středočeský kraj
Obor: Administrativa
Datum:07.09.2022

Popis

Město Velvary, IČ: 00235105, se sídlem nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary, zastoupené Ing. Radkem Moulisem, tajemníkem městského úřadu, vyhlašuje podle ustanovení § 4, 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa:

• REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU/ REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER

Místo výkonu práce:

• Velvary

Sjednaný druh práce:

• referent všeobecné správy vnitřních věcí státu a referent loterií a jiných podobných her

Platové zařazení:

• platová třída 9. podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že platový stupeň bude stanoven podle délky započitatelné praxe (základní plat v rozmezí 21 710,-- Kč až 31 820,-- Kč). Po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.

• Datum nástupu: od 1. 1. 2023

Charakteristika vykonávané práce:

• komplexní zajišťování státoobčanské agendy územního samosprávného celku, zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.
• Konkrétně v rámci státoobčanských agend provádí zápisy do knihy manželství, provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, přijímá doklady k uzavření manželství, přijímá občanské průkazy zemřelých, přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození, přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména, přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí, přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu, přijímá prohlášení o užívání dvou jmen, přijímá prohlášení o užívání dvou jmen, přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení, přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku, přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence, přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy, přijímá žádosti o uzavření manželství, přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího a úmrtního listu), přijímá žádosti o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky, přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru, přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení, přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství, vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí, vydává oddací listy, vydává osvědčení o uzavření církevního sňatku, vydává potvrzení o občanském průkazu, vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydává rodné listy, vydává údaje z evidence obyvatel, vydává úmrtní listy, provádí vidimaci a legalizaci podpisů a listin, zajišťuje agendu vítání občánků.
• V rámci agendy správy loterií a jiných podobných her vydává povolení k provozu výherních hracích přístrojů a provádí jejich kontrolu.
• V případě nepřítomnosti příslušného úředníka, provádí zástup na ohlašovně a podatelně, tzn., že provádí přihlašování k trvalému pobytu a příjem a odesílání zásilek (poštovních i datových) a jejich zápis do spisové služby.
• Dále provádí autorizovanou konverzi na žádost v IS Czechpoint.

Požadované předpoklady:

• občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

Dále požadujeme:

• střední vzdělání s maturitní zkouškou;
• výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství a/nebo matriční zkouška podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pokud uchazeč nebude mít uvedené zkoušky, bude si je muset po přijetí do pracovního poměru k městu Velvary doplnit),
• výhodou je znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost práce na PC, zejména MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet (znalost práce s programem MUNIS a IS Czechpoint výhodou);
• dobré komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi, asertivní jednání, organizační schopnosti, spolehlivost, bezúhonnost, pečlivost;
• praxe ve veřejné správě výhodou.

Náležitosti přihlášky k účasti na výběrovém řízení:

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis;
• životopis s uvedením průběhu dosavadních zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností, týkajících se správních činností a činností, které jsou předmětem výběrového řízení;
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

• Doklady, obsahující osobní údaje, budou ihned po skončení výběrového řízení vráceny zájemci. Lhůta pro podání přihlášky: 3. 10. 2022 do 11:00 hodin, na přihlášky podané po tomto datu nebude brán zřetel.

Místo a způsob podání přihlášky:

• písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s požadovanými doklady a přílohami je nutné doručit v zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU – NEOTEVÍRAT“ osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Velvary, tajemník městského úřadu, náměstí Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Moulis, tajemník městského úřadu« Zpět na přehled

Kontaktní osoba k pozici

Michaela Hamplová, DiS
HR & Marketing

michaela.hamplova@ameba.eu email
+420 725 708 882 mobile

Naposledy zhlédnuto